前哀哉行

qián āi zāi xíng

qiè jiā zhè shǔi dōng,
yī mén shí zhū lún。
nán duō zhǐ yī nv̌,
zhōng ài gūi qiè shēn。
qī sùi sòng jīng zhǐ,
shí sùi xué bǔ rèn。
shí wǔ shì jī zhù,
èr shí gōng zǎo pín。
bù rěn jià zhāng yè,
ài wǒ gūi níng pín。
qù nián biān shì qǐ,
chù chù liáng wèi lín。
jǐn shì dùn kōng gǔ,
léi yǔ mí bàn xún。
hú tù bàn wǒ shí,
hǔ láng wèi wǒ lín。
qún dào zhèng chāng jué,
bái zhòu hūn āi chén。
liáng yōu zhuǎn chéng jí,
bào tòng bù gǎn shēn。
chuán wén guān jūn zhì,
cǎo mù shēng huān xīn。
qǐ liào fǎn zòng bào,
wǔ gē liè shēng rén。
cāng huáng bù dé bì,
qū chì xíng hǎi bīn。
bì kòu kòu xìng miǎn,
yī rén rén bù rén。
āi zāi yǒu rú cǐ,
qiè shēng hé bù chén。
Processed in 0.127144 Second , 125 querys.