秋夜杂兴三首 其一

qīu yè zá xīng sān shǒu qí yī

kè shè zuò bù mèi,
yǐn yǐn wén qīu zhēn。
qīng lù yuè zhōng xià,
liáng sī kāi wǒ jīn。
míng hé xié yù luò,
dǒu bǐng héng qīn yín。
hán jiāng yì hé shì,
chè yè cháng bēi yín。
qǐ zuò wàn gǎn jí,
sōng quán xiǎng tiān qín。
hǎi kuò kuò yǒu yá,
shān gāo gāo yǒu cén。
kè huái hào wú jí,
jí cǐ qīu yè shēn。
Processed in 0.115163 Second , 125 querys.