秋夜杂兴三首 其二

qīu yè zá xīng sān shǒu qí èr

liáng fēng qǐ qīu yè,
lù lěng wú yè fēi。
jí lín zhào yì yào,
cù zhī wú tíng jī。
chuāng qián yǒu gū fú,
míng xiào shēng yī yī。
yuán qín gǔ qīng shāng,
āi yuàn níng jīn hūi。
bó yá jǐu bù zuò,
zhì yīn zhī zhě xī。
tú lìng shì sú ěr,
zēng cǐ ér nv̌ bēi。
qì zhì fù qì zhì,
míng yuè xié qīn wéi。
Processed in 0.123216 Second , 125 querys.