秋夜杂兴三首 其三

qīu yè zá xīng sān shǒu qí sān

míng yuè hé jiǎo jiǎo,
líu guāng rù chéng yīn。
yǒng huái liáo hè qù,
jí gūi wú gù rén。
gù rén yì hé xǔ,
wǎng shì bù rěn chén。
lóng shì dǐng hé jì,
lín shāng zhōu dào yīn。
sāng míng biàn é qǐng,
gān gē biàn qióng yín。
yǎn zhōng wàn nián shǎo,
tán xiào chéng zhū lún。
wáng hóu yǔ qīng shì,
líng luò súi āi chén。
xīng wáng gù yǒu shù,
gùi jiàn yì yǒu yīn。
hú qíu dōng zé yù,
táo shēng xià nǎi zhēn。
wàn shì měi rú cǐ,
wú wèi tú kǔ xīn。
Processed in 0.139675 Second , 125 querys.