常州天庆观画龙二世传仙笔一点睛乘雷电飞去一经兵火亦不复存

cháng zhōu tiān qìng guān huà lóng èr shì chuán xiān bǐ yī diǎn jīng chéng léi diàn fēi qù yī jīng bīng huǒ yì bù fù cún

pí líng tiān qìng gōng zhōng bì,
yāo qiáo shuāng lóng shì qiān chǐ。
qí yuán wěi zhuàng jiǎo làng píng,
mù shēn bí huō lín xiān mì。
yī lóng diǎn jīng yǐ fēi qù,
diàn chè jīn shé léi pò zhù。
yī lóng jìu bì shàng wān yán,
zhāo hūn huǎng hū téng yún wù。
hēi fēng dòng dì jié huǒ fán,
gǔi shén mí làn lóng bēng bēn。
cāng shēng bǎi wàn huà yú ròu ,
Processed in 0.113014 Second , 125 querys.