鹁鸪词

bó gū cí

bó gū bó gū,
ěr zhuó wú wǔ。
zhāo fēi hé cóng lái,
mù sù hé chù suǒ。
yǐn zhuó bù zì yíng,
rì rì gū gū jiào chūn yǔ。
shā cháng gǔi kū tiān shěn yīn,
zé guó kúi xiāo yè xiāng yǔ。
yī shēng liǎng shēng yún míng míng,
sān shēng sì shēng shǔi jiàn líng。
shí shēng bǎi shēng dà yǔ chē zhóu xià,
qiān shēng wàn shēng jiāng fān hǎi zhǎng áo gōng qīng。
xī hé tūi chē bù gǎn chū,
jiǎo rén wèi shī xiāo jī tíng。
yū ní sān chǐ bǎi jiǎ wò,
shí jiā yī èr chūi yān qīng。
bó gū bó gū huàn yǔ yòu bù yǐ,
jiào ěr bì zī bù bì zī。
zài bài bài tiān gōng,
jiān cí xiǎo xīn fēng。
yǔ shī píng yì,
yún shī fēng lóng。
bó gū ěr hé wù,
dào tiān zhī bǐng póu wán xiōng。
tiān qíng hū fù yǔ zhú fù,
jì cháo shēng zǐ súi xī dōng。
yuàn tiān chì hòu yì,
xié shǐ cāo qiáng gōng。
shè zhú jǐu zhōu wài,
wù shǐ zī wěi tiān cí xióng。
tiān guān jǐu zhòng àn fēn wù,
bó gū fēi lái fù fēi qù。
qián lí ■ ■ shēng yú tóu,
bó gū yóu zì míng bù xīu。
zhòng wèi gào yuē,
bó gū bó gū,
ěr xíng shén miǎo,
ěr shēng kǒng bēi。
ěr míng bù zhǐ,
ěr xīn hé wèi。
yī xī huáng dì zuò,
fèng huáng cháo ā gé。
cǐ shí wú ěr míng,
wǔ fēng shí yǔ tiān xià lè。
yòu wén yǒu yú shì,
sháo chéng fèng huáng zhì。
cǐ shí wú ěr míng,
fēng yǔ fú mí tiān xià zhì。
ěr jīn sūi qiáng yán,
bù rú gé kǒu gūi shēn shān。
shān shēn shù mì bǎi niǎo xián,
luò huā líu shǔi shēng chán chán。
qīu fēn chūn fēn rèn ěr huà,
hé yòng dùi yǔ míng jiān guān。
ěr jīn bù kěn qù,
wú yì néng ěr shù。
cháng ān xié dàn duō shǎo nián,
quàn ěr cáng tóu mò xiāng yù。
Processed in 0.114521 Second , 125 querys.