暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其十六

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí shí lìu

xī wǒ shì jué kē,
qióng nián bào lìu jīng。
sāng míng hū yǐ biàn,
qī qī jìng wú chéng。
gūi lái qǐng xué jià,
píng jiǎ chōng guò gèng。
hūi xián guà kōng bì,
bó shì líu qián tíng。
zhōng yè gěng bù mèi,
wéi yǒu hán jiāng míng。
bù lài yī zūn jǐu,
hé yǐ shū wú qíng。
Processed in 0.118232 Second , 125 querys.