古意八首 其七

gǔ yì bā shǒu qí qī

shén lóng shī líng yuān,
yì xíng zài sháo shǔi。
sháo shǔi bù kě róng,
yòu fù zhì lóu yǐ。
yī zhāo jià dà tíng,
fū cùn yún wàn lǐ。
shǐ zhī sháo shǔi lóng,
pèi yǔ yǒu rú cǐ。
Processed in 0.112809 Second , 125 querys.