京口遣怀呈张彦明刘伯宣郎中并诸友一百韵

坏云覆紫微疾风捲黄屋
生灵半涂炭社稷竟倾覆
借问谁厉阶往事具可复
穆陵握乾符丁揆覆鼎餗
北兵渡浒黄沔鄂盛諠讟
涟海荡为墟交广骇斡腹
兀然天柱摇凛甚国脉蹙
明诏起臣潜扶颠秉钧轴
将帅一奋呼江汉奏清肃
维时望公闾高誉儗方叔
遄归持相印景定实初卜
百寮逆近郊至尊略边幅
策勋告庙庭陈乐备敔柷
煌煌福华编传者笔为秃
焉知事夸毗欲掩天下目
得政曾几何故老尽斥逐
哀哀杞天崩度皇继历服
定策比周召卜世过郏鄏
万微委岩廊十年卧林麓
金屋贮娉婷羽觞醉醽醁
伍符日空虚郿邬富储蓄
纷纷轻薄徒睒眒希自鬻
荃蕙化为茅龟玉毁于椟
怡然谈笑间祸机已潜伏
延洪幼冲人天步深踖踧
一朝襄樊破杀气薄川谷
折冲亦何为筹边置机速
拊御既失宜奔溃更相属
含垢护逆俦况望诛马谡
沙武倏飞渡长江俨平陆
连樯万艨艟悠悠自回舳
老夏亦遁逃竟学龟藏六
败證剧膏肓搏手但颦蹙
仓黄出视师氛埃眯前纛
总统付虎臣窃倚晋郤縠
丁洲帅前锋未战兵已衄
溃卒争倒戈降将群袒肉
单骑窜维扬走险甚奔鹿
触热赴清漳就死何觳觫
蹇予客朱方沈忧发曲局
欢传用宜中厦仆支一木
奈何张苏刘猜忌不相睦
所过皆夺攘兹事岂颇牧
借箸资腐庸授钺逮厮仆
焦门集战舰乾坤一掷足
水陆迷畏途师丧国逾辱
区区拒毗陵曾不事版筑
驱民入罟擭骈首遭屠戮
至今用钺地天阴闻鬼哭
苏秀暨湖杭死生犹转烛
行成漫旁午公等真碌碌
独松守张濡儿戏斗蛮触
信使诡成禽贾祸几覆族
三宫泣草莱万姓呼藭曲
疑丞诣高亭献玺愿臣属
黼扆释冕旒羽卫撤弓韣
广益亟南奔穷荒寻帝倏
茕然太母身垂老歌黄鹄
彼哉宁馨儿乘罅叨爵禄
屈膝同所归伊谁念王蠋
江湖数十郡李赵差可录
元恶迷是似万世有馀恧
庭芝困广陵储亡二年粟
力战尚可支而乃事蜗缩
乙亥仲夏交北向发一镞
死伤近七千从此辍推毂
浮海未及桴委身饲蛇蝮
姜才就菹醢淮城危破竹
故国莽丘墟彼黍何稢稢
翠华渺焉之扶桑睇日浴
魂断曲江春新蒲为谁绿
骑鲸事已非葬鱼势转促
南纪讫朱厓一战绝遗躅
旋闻俘文相系颈絷燕狱
又闻陆元枢抗节死弥笃
二公风尘中耿介受命独
板荡见忠臣百身竟难赎
恭惟五季间永昌应符箓
一举平泽潞最后收庸蜀
文子继文孙三才归位育
中更靖康祸流血洒川渎
光尧躬再造艰苦芜蒌粥
淳熙受内禅德盛仁亦熟
宁理度丕承膏泽多渗漉
内无褒妲患外绝安史黩
戚畹及阉寺屏气但蜷局
向非彼权臣玉食擅威福
如何磐石固转移仅一蹴
凄凉数载间王侯乏半菽
九庙翳蒿藜五陵游豕豰
向来阛阓地雨露滋苜蓿
老我亦何为穷途困羁束
愁伤觉衰曳垢腻忘颒沐
蛰迹笑桓鲵窃食愧饥鹜
安得董狐辈直笔濡简牍
诛奸录忠荩上与麟经续
海宇今一家贡赋均四隩
化日满穷阎淳风变颓俗
馀生幸未化刀剑易牛犊
聊种邵平瓜且植渊明菊

jīng kǒu qiǎn huái chéng zhāng yàn míng líu bó xuān láng zhōng bìng zhū yǒu yī bǎi yùn

huài yún fù zǐ wēi,
jí fēng juǎn huáng wū。
shēng líng bàn tú tàn,
shè jì jìng qīng fù。
jiè wèn shúi lì jiē,
wǎng shì jù kě fù。
mù líng wò gān fú,
dīng kúi fù dǐng sù。
běi bīng dù hǔ huáng,
miǎn è shèng xuān dú。
lián hǎi dàng wèi xū,
jiāo guǎng hài wò fù。
wù rán tiān zhù yáo,
lǐn shén guó mài cù。
míng zhào qǐ chén qián,
fú diān bǐng jūn zhóu。
jiāng shuài yī fèn hū,
jiāng hàn zòu qīng sù。
wéi shí wàng gōng lv́,
gāo yù nǐ fāng shū。
chuán gūi chí xiāng yìn,
jǐng dìng shí chū bǔ。
bǎi liáo nì jìn jiāo,
zhì zūn lvè biān fú。
cè xūn gào miào tíng,
chén lè bèi yǔ zhù。
huáng huáng fú huá biān,
chuán zhě bǐ wèi tū。
yān zhī shì kuā pí,
yù yǎn tiān xià mù。
dé zhèng céng jī hé,
gù lǎo jǐn chì zhú。
āi āi qǐ tiān bēng,
dù huáng jì lì fú。
dìng cè bǐ zhōu zhào,
bǔ shì guò jiá rù。
wàn wēi wěi yán láng,
shí nián wò lín lù。
jīn wū zhǔ pīng tíng,
yǔ shāng zùi líng lù。
wǔ fú rì kōng xū,
méi wū fù chǔ xù。
fēn fēn qīng bó tú,
shǎn shèn xī zì yù。
quán hùi huà wèi máo,
gūi yù hǔi yú dú。
yí rán tán xiào jiān,
huò jī yǐ qián fú。
yán hóng yòu chōng rén,
tiān bù shēn jí cù。
yī zhāo xiāng fán pò,
shā qì bó chuān gǔ。
zhé chōng yì hé wèi,
chóu biān zhì jī sù。
fǔ yù jì shī yí,
bēn kùi gèng xiāng shǔ。
hán gòu hù nì chóu,
kuàng wàng zhū mǎ sù。
shā wǔ shū fēi dù,
cháng jiāng yǎn píng lù。
lián qiáng wàn méng tóng,
yōu yōu zì húi zhú。
lǎo xià yì dùn táo,
jìng xué gūi cáng lìu。
bài zhèng jù gāo huāng,
bó shǒu dàn pín cù。
cāng huáng chū shì shī,
fēn āi mǐ qián dào。
zǒng tǒng fù hǔ chén,
qiè yǐ jìn xì hú。
dīng zhōu shuài qián fēng,
wèi zhàn bīng yǐ nv̀。
kùi zú zhēng dǎo gē,
jiàng jiāng qún tǎn ròu。
dān qí cuàn wéi yáng,
zǒu xiǎn shén bēn lù。
hóng rè fù qīng zhāng,
jìu sǐ hé hú sù。
jiǎn yú kè zhū fāng,
shěn yōu fā qū jú。
huān chuán yòng yí zhōng,
shà pū zhī yī mù。
nài hé zhāng sū líu,
cāi jì bù xiāng mù。
suǒ guò jiē duó ràng,
zī shì qǐ pǒ mù。
jiè zhù zī fǔ yōng,
shòu yuè dài sī pū。
jiāo mén jí zhàn jiàn,
gān kūn yī zhí zú。
shǔi lù mí wèi tú,
shī sāng guó yú rǔ。
qū qū jù pí líng,
céng bù shì bǎn zhú。
qū mín rù gǔ wò,
pián shǒu zāo tú lù。
zhì jīn yòng yuè dì,
tiān yīn wén gǔi kū。
sū xìu jì hú háng,
sǐ shēng yóu zhuǎn zhú。
xíng chéng màn páng wǔ,
gōng děng zhēn lù lù。
dú sōng shǒu zhāng rú,
ér xì dǒu mán hóng。
xìn shǐ gǔi chéng qín,
jiǎ huò jī fù zú。
sān gōng qì cǎo lái,
wàn xìng hū qióng qū。
yí chéng yì gāo tíng,
xiàn xǐ yuàn chén shǔ。
fǔ yǐ shì miǎn líu,
yǔ wèi chè gōng dú。
guǎng yì jí nán bēn,
qióng huāng xún dì shū。
qióng rán tài mǔ shēn,
chúi lǎo gē huáng hú。
bǐ zāi níng xīn ér,
chéng xià tāo jué lù。
qū xī tóng suǒ gūi,
yī shúi niàn wáng zhú。
jiāng hú shù shí jùn,
lǐ zhào chà kě lù。
yuán è mí shì sì,
wàn shì yǒu yú nv̀。
tíng zhī kùn guǎng líng,
chǔ wáng èr nián sù。
lì zhàn shàng kě zhī,
ér nǎi shì guā suō。
yǐ hài zhòng xià jiāo,
běi xiàng fā yī zú。
sǐ shāng jìn qī qiān,
cóng cǐ chuò tūi gǔ。
fú hǎi wèi jí fú,
wěi shēn sì shé fù。
jiāng cái jìu jū hǎi,
huái chéng wēi pò zhú。
gù guó mǎng qīu xū,
bǐ shǔ hé yù yù。
cùi huá miǎo yān zhī,
fú sāng dì rì yù。
hún duàn qū jiāng chūn,
xīn pú wèi shúi lv̀。
qí jīng shì yǐ fēi,
zàng yú shì zhuǎn cù。
nán jì qì zhū yá,
yī zhàn jué yí zhú。
xuán wén fú wén xiāng,
xì jǐng zhí yàn yù。
yòu wén lù yuán shū,
kàng jié sǐ mí dǔ。
èr gōng fēng chén zhōng,
gěng jiè shòu mìng dú。
bǎn dàng jiàn zhōng chén,
bǎi shēn jìng nán shú。
gōng wéi wǔ jì jiān,
yǒng chāng yìng fú lù。
yī jǔ píng zé lù,
zùi hòu shōu yōng shǔ。
wén zǐ jì wén sūn,
sān cái gūi wèi yù。
zhōng gèng jìng kāng huò,
líu xiě sǎ chuān dú。
guāng yáo gōng zài zào,
jiān kǔ wú lóu zhōu。
chún xī shòu nèi shàn,
dé shèng rén yì shú。
níng lǐ dù pī chéng,
gāo zé duō shèn lù。
nèi wú bāo dá huàn,
wài jué ān shǐ dú。
qī wǎn jí yān sì,
píng qì dàn quán jú。
xiàng fēi bǐ quán chén,
yù shí shàn wēi fú。
rú hé pán shí gù,
zhuǎn yí jǐn yī cù。
qī liáng shù zài jiān,
wáng hóu fá bàn shú。
jǐu miào yì hāo lí,
wǔ líng yóu shǐ bó。
xiàng lái huán hùi dì,
yǔ lù zī mù sù。
lǎo wǒ yì hé wèi,
qióng tú kùn jī shù。
chóu shāng jué shuāi yè,
gòu nì wàng hùi mù。
zhí jī xiào huán ní,
qiè shí kùi jī mù。
ān dé dǒng hú bèi,
zhí bǐ rú jiǎn dú。
zhū jiān lù zhōng jìn,
shàng yǔ lín jīng xù。
hǎi yǔ jīn yī jiā,
gòng fù jūn sì yù。
huà rì mǎn qióng yán,
chún fēng biàn túi sú。
yú shēng xìng wèi huà,
dāo jiàn yì níu dú。
liáo zhǒng shào píng guā,
qiě zhí yuān míng jú。
Processed in 0.124467 Second , 125 querys.