暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其四

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí sì

ěr xiāng yú shēn shì,
yì cuàn hóng gāo fēi。
shāng hào sūi jì mò,
xìng miǎn kēng fén bēi。
yún hé kè qīng bèi,
zhú qù huán yī yī。
yī zhāo tàn huáng quǎn,
gǔ ròu yì suǒ gūi。
gùi shèng néng yǒu jī,
zhuǎn pàn shū yǐ shuāi。
shuāi róng gǒu rú cǐ,
dé jǐu wú xiāng wéi。
Processed in 0.117478 Second , 125 querys.