聂道录和王寅甫外郎雪诗因次韵仍依白战体

niè dào lù hé wáng yín fǔ wài láng xuě shī yīn cì yùn réng yī bái zhàn tǐ

hēi chī jià qù xuán míng lái,
shuò fēng juǎn dì fēi chén āi。
jiāng nán chán màn shù shí jùn,
tài bàn huà zuò kūn míng hūi。
qióng yīn yòng zhuàng shì liè liè,
tián fù xià xià hé shí zāi。
lóng gōng xíng xuě yì chà shì,
piǎo miǎo luò xiè súi biāo húi。
bā huāng xuàn huǎng jǐn yī sè,
yǔ wèi gé yuǎn kōng huáng tái。
bì mén qióng xiàng dú jiāng wò,
è sǐ yǐ fēn rú mò tāi。
huā huā chuán sòng rǔ yǐng jù,
dòng kǒu jǐu hé yóu rán kāi。
dāng nián bái zhàn jìn tǐ wù,
liàn xù yù yuè yín lí méi。
zùi wēng xiān qù bù kě zuò,
yù zhūi shèng shǎng shúi chuán bēi。
huāng qīu ào dié xiàn ní hǔ,
lǎo shù
Processed in 0.113094 Second , 125 querys.