题王谢燕游图为杨少监作 王茂弘

tí wáng xiè yàn yóu tú wèi yáng shǎo jiān zuò wáng mào hóng

xī níu shí mǎ chū bǎo tú,
bǎi nián jiāng zuǒ yī yí wú。
xī fēng bù shòu yuán gūi wū,
bā luán zhǐ yí huán jìu dū。
tiān shí rén shì zhòng wū hū,
cùi chuáng jīn jié liáo yàn yú。
táng táng yù lì sēn jǐ xū,
yóu sì gǒng yī chēng lán dū。
gōng hū gōng hū zhēn zhàng fū。
Processed in 0.114190 Second , 125 querys.