暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其十三

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí shí sān

bǎi nián sān wàn rì,
yǐ rù sāng yú jìng。
shěn zùi fù jī shí,
ér lìng zhōng rì xǐng。
yuán sī yǐn wáng hé,
cǐ shì yào xīn lǐng。
yǒu zhūi gū chù náng,
wú yòng qíu tuō yǐng。
wù bào yì hé gū,
shāng shēng zài wén bǐng。
Processed in 0.123561 Second , 125 querys.