山阳客中杂言四首 其一

shān yáng kè zhōng zá yán sì shǒu qí yī

sān zài xíng wàn lǐ,
láo shēng zhēn zhuǎn péng。
zhuǎn péng qù rì yuǎn,
hé shí gūi běn cóng。
wàn gǔ yī shēng sǐ,
qū jìng tú cōng cōng。
kuàng fù zāo sāng luàn,
tiān dì duō qīu fēng。
tùi wú lù mén yǐn,
jìn fá lín gé gōng。
yī sùi fù yī sùi,
shū hū chéng shuāi wēng。
jī kāng shū guǎ shì,
táo qián zhēn gù qióng。
xiāo rán běi chuāng xià,
píng sù cóng lv̌ kōng。
Processed in 0.109997 Second , 125 querys.