陈登父和再用韵奉答共说江南杜禅

chén dēng fù hé zài yòng yùn fèng dá gòng shuō jiāng nán dù shàn

huáng huáng guāng míng gōng,
zhōng yǒu xī fāng rén。
dāng nián xīu hé dào,
xīn kǔ yú shí chūn。
dào chéng jìu kōng miè,
jī zhōu jù yíng qín。
kōng lìng yì wàn jié,
jī shǒu jīn sè shēn。
wǒ wú rěn rǔ xíng,
dú lì zhāo zhòng tián。
cháng yuàn xí jìng yè,
fū zuò jiǎo bù shēn。
xiàng lái sù mù xià,
yì pǒ zhōng fàn lín。
ào nì yuǎn gōng shè,
shěn míng lì lǐ chún。
zhōng rán shǒu lòu xiàng,
shàng yǒu yán shēng rén。
qǐ yī shí tóu lù,
xíng xíng qiàn pín pín。
bǎi nián sān wàn rì,
yǎn hū rú biāo chén。
chī rén mèi fēi xiǎng,
niàn niàn shēng shū qīn。
hé dāng jiàn fó yǐng,
guó qīng gān cuàn xīn。
Processed in 0.121840 Second , 125 querys.