以竹院逢僧为韵集杜工部句赠鹤林老别流禅师四首 其二

yǐ zhú yuàn féng sēng wèi yùn jí dù gōng bù jù zèng hè lín lǎo bié líu shàn shī sì shǒu qí èr

sōng mén gěng shū yǐng,
tiān hēi bì chūn yuàn。
cháng fēng zhōng nù hào,
bái rì dì yǐn jiàn。
hùi yuǎn dé guò rén,
xìu fā wú suǒ xiàn。
wù yǔ qì shēn xīn,
fēng chuáng zhǎn shū juàn。
Processed in 0.111042 Second , 125 querys.