山阳客中杂言四首 其二

shān yáng kè zhōng zá yán sì shǒu qí èr

qīu fān bó huái pǔ,
xiǎo shān shū chūn fēng。
chūn fēng dào huā lǐu,
qīng qīng jiān shēn hóng。
sàn xiè wèi jì mò,
dào yǔ zhēng fū féng。
wèi yán sāng luàn hòu,
shí shì bā jǐu kōng。
cūn xū àn jīng qǐ,
zhǔ zé āi fēi hóng。
nài hé shù xià lìng,
kē liàn fēn cuò zhòng。
yǔ yǐ yǎng tiān tàn,
qì tì zhān qí xiōng。
wū hū tiān dì dé,
wēi xiǎo wú bù róng。
gùi rén qǐ bù rén,
shì rǔ rú hāo péng。
hùi wén xián cì shǐ,
fǔ rǔ rú hàn gōng。
zhēng fū fǔ shōu qì,
hàn lì lái zì dōng。
Processed in 0.114205 Second , 125 querys.