戏题王吉甫居壁二首 其一

xì tí wáng jí fǔ jū bì èr shǒu qí yī

xiǎo chū xī guān fǎng zhí xī,
xī fēng lvè dì cǎo qī qī。
dī mí qí lù wú rén wèn,
xíng wù zhuǎn dōng dōng zhuǎn xī。
Processed in 0.124169 Second , 125 querys.