题兰亭图

tí lán tíng tú

xī shàng hùi jī tàn yǔ xué,
céng líu cǐ dì tīng chán yuán。
mào lín xīu zhú jīn hé zài,
tàn xī sān yuán yǎng mǎng jiān。
Processed in 0.118563 Second , 125 querys.