感事二首 其二

gǎn shì èr shǒu qí èr

tóu gé xiān shēng zhù jù qín,
lǒng xī jiàng jiāng yù quán shēn。
shā cháng wú wàn shěn yuān gǔ,
què shì zhōu lí yǔ qǐ rén。
Processed in 0.122803 Second , 125 querys.