题明皇卧吹箫图二首 其一

tí míng huáng wò chūi xiāo tú èr shǒu qí yī

jié gǔ cūi huā shì yǐ qí,
yī zhī mèi yù wò yóu chūi。
hé rú duān gǒng yán láng shàng,
jǐu zòu xiāo sháo fù yī kúi。
Processed in 0.113205 Second , 125 querys.