淮阴侯庙三首 其三

huái yīn hóu miào sān shǒu qí sān

zhū qín cù xiàng diàn gān kūn,
sān jié xūn míng wàn gǔ cún。
yī xiào huái yīn nián shǎo kè,
bù rú piāo mǔ shì wáng sūn。
Processed in 0.123484 Second , 125 querys.