游金山寺次壁间韵

yóu jīn shān sì cì bì jiān yùn

shǔi guó wēi máng jìng wù xián,
hóng tāo jǐu pài hù shàn guān。
fān qiáng xià shàng huái lián zhè,
lóu diàn gāo shàn sì guǒ shān。
cháo jià jīn áo lái hǎi shàng,
tiān líu yù fǔ zài rén jiān。
píng lán luò rì lú fēng qǐ,
shí yǒu yú lóng tīng fǎ huán。
Processed in 0.124594 Second , 125 querys.