饯杨少监

jiàn yáng shǎo jiān

bái fā cāng yán zì zài xiān,
líu xíng kǎn zhǐ rèn tiān rán。
jiāng shān dé yì jìng xié jǐu,
jiā shì wèi guān bù ài qián。
tiān yǔ qīng xián yú wǎn jǐng,
rén kàn fù gùi chū cháng nián。
chuán wén chǐ yī lái chāng gé,
pǐ mǎ chūn fēng kuài zháo biān。
Processed in 0.115994 Second , 125 querys.