梅花三首 其一

méi huā sān shǒu qí yī

dié yǐn fēng cáng jì zhòng fāng,
yī zhī liáo luò xiǎo xī bàng。
lín bū xiān qù wú zhī jǐ,
míng yuè qīng fēng zì zhǔ zhāng。
Processed in 0.113560 Second , 125 querys.