为徐彦昌题画扇

wèi xú yàn chāng tí huà shàn

qiào bì yǐ céng xiāo,
cháng sōng yìn yōu hè。
huāng jìng yī qiáo gūi,
píng shā qún yàn luò。
Processed in 0.113491 Second , 125 querys.