除夕二首 其一

chú xī èr shǒu qí yī

shí xún wèi kè sī qī rán,
fǎn jīu yán gūi yòu hé tián。
gù duò wēi lú xiāo yǒng yè,
tú sū jìn jǐng pò xīn nián。
rén shēng bàn shì máng zhōng guò,
nóng shì piān yú yǐn zhě biàn。
jiāng lǎo tù qíu hé chù bǔ,
jǐu lóng quán pàn xí shān biān。
Processed in 0.109286 Second , 125 querys.