次韵答郦学正见赠三首 其三

cì yùn dá lì xué zhèng jiàn zèng sān shǒu qí sān

zhōu fàn súi yuán lèi chū jiā,
xiǎo píng jí yuè zì jiān chá。
fú róng děng shì jiāo zhōng lù,
bó sú kān lián jǐng dǐ wā。
nán mǔ bàn zāi yuán liàng shú,
dōng líng duō zhǒng shào píng guā。
qīng xié bù wà xiāng súi qù,
jǐu mò hóng chén rèn méi chē。
Processed in 0.114544 Second , 125 querys.