送董左丞二首 其二

sòng dǒng zuǒ chéng èr shǒu qí èr

huáng huáng xūn yè hùi líng yān,
gòng shuō wéi píng yǒu shì xián。
huáng gé zǐ shū míng jiāng xiāng,
liáng tái yù guǎn bàn shén xiān。
bǎi nián fù gùi zhēn huái guó,
yī rì qīng xián shèng gé tiān。
qí kǒng jǐu zhòng fāng cè xí,
dōng shān wèi xǔ jù gāo mián。
Processed in 0.111310 Second , 125 querys.