吴门逢友人

wú mén féng yǒu rén

zé guó jiāng shān lěng zhàn yún,
biǎn zhōu chūn wǎn hū féng jūn。
huāng chéng gǔ jiǎo hán shāng qì,
jìu qū lóu féng àn chǔ fēn。
hǎi yàn rèn cháo mí gù zhǔ,
tái guā zhuàn bì biàn xīn wén。
gèng lián yǔ xìn jiāng nán fù,
yīn diào qī qīng bù rěn wén。
Processed in 0.121487 Second , 125 querys.