寻春

xún chūn

rì rì xún chūn dào shǔi yá,
jīn zhāo lí luò jiàn méi huā。
zhé méi yù wèn chūn xiāo xī,
chūn zài qiáo nán mài jǐu jiā。
Processed in 0.109492 Second , 125 querys.