泊阎桥有怀

bó yán qiáo yǒu huái

qīng jìng shuāng dāo yǎo mò xún,
chén yīn xiàng mò gù yīn yīn。
hóng fēi yóu jì dōng xī jī,
yàn qù nán yīn xià shàng yīn。
duō bìng lè tiān bēi lǎo jìn,
sān shēng dù mù hèn chūn shēn。
fú yún lǐu xù yuán wú zhǔn,
cán kùi rén jiān ér nv̌ xīn。
Processed in 0.118495 Second , 125 querys.