次韵薛晓翁教授

cì yùn xuē xiǎo wēng jiào shòu

kūn péng yì qì hè jīng shén,
fǎng fú fēng líu hè jì zhēn。
sān gù qǐ wú tiān xià jì,
bǎi nián kōng lǎo mèng zhōng shēn。
bīng chén mǎn yǎn shúi zhī jǐ,
rú zhú móu shēng měi wù rén。
cháng xiào gūi lái xún jìu yǐn,
shí tián máo wū wèi quán pín。
Processed in 0.127531 Second , 125 querys.