答淮上翁二首 其一

dá huái shàng wēng èr shǒu qí yī

fēng yǔ qī qī zhàn kè yī,
cháng huái dōng qù yàn nán fēi。
bì shān xué shì lǎo fù lǎo,
fāng cǎo wáng sūn gūi bù gūi。
zūn jǐu xì lùn bēi zuó mèng,
náng shū kōng fù xiào qián fēi。
mù nú qiān bèi hóu qiān hù,
zǎo wǎn yìng xū fù shì wēi。
Processed in 0.111116 Second , 125 querys.