病中三首 其三

bìng zhōng sān shǒu qí sān

bì xún běn cǎo quǎn yíng yì,
èr shù qū chú qù fù súi。
shuāi lǎo wéi mó cháng shì bìng,
shòu shēng dù fù bù guān shī。
mén kān luō què nà róng sì,
fǔ bù pēng yú dàn zuò mí。
jiàn shuō jǐu zhòng zhēng wǔ shì,
què xū ràng bì xué zhī lí。
Processed in 0.112703 Second , 125 querys.