病中三首 其一

bìng zhōng sān shǒu qí yī

bìng lái shí rì bì máo lú,
gū fù yín shī yǔ zhù shū。
chuáng xià bù zhī níu shì yǐ,
háo jiān shúi zhù zǐ fēi yú。
léi xíng fēn jué qí lín huà,
lǎo jìng kān tóng lù shǐ jū。
kǎn zhǐ líu xíng súi suǒ yù,
fēn míng tiān dì yī qú chú。
Processed in 0.111872 Second , 125 querys.