次陈登父中秋游古竹院韵

cì chén dēng fù zhōng qīu yóu gǔ zhú yuàn yùn

xián guò zhú yuàn tīng huá yán,
jié yuàn qīng xiāng fā jìu lián。
hào qì bàn kōng fú gùi pò,
liáng fēng sān jìng fú sōng rán。
jǐu lán yě xīng gūi cháng dí,
yín bà qīu shēng luò duǎn yán。
zhōng rì hūn hūn zhēn zùi mèng,
jī shí yóu jī gèng tái nián。
Processed in 0.109373 Second , 125 querys.