为汤提刑赋南园玉绣毬花二首 其二

wèi tāng tí xíng fù nán yuán yù xìu qíu huā èr shǒu qí èr

chóu yān xuàn lù qì míng fēi,
wàn dié hún mí juàn bù fēi。
zhàng cù líu sū yīn fěi cùi,
jiē fān cù jū luò zhū jī。
qióng pā fēn yùn xiāng yí jiǎn,
lǐu xù chéng tuán sì què fēi。
fēng yǔ zhāo hūn tā rì yuē,
rěn lìng róng yì shī fāng fēi。
Processed in 0.115258 Second , 125 querys.