栽房遣兴

zāi fáng qiǎn xīng

sān jìng lán yān hù bì tái,
dì wú gāo xià zǒng zāi méi。
huā súi líu shǔi rào chú qù,
yún gòng hǎo zāi pái tà lái。
yuè lěng wā shēng xuān gǔ chūi,
fēng qīng shèn qì sǒng lóu tái。
guò féng kuàng yǒu hóu bā zài,
bái shǒu xuán jīng wèi zú hāi。
Processed in 0.109317 Second , 125 querys.