养拙

yǎng zhuó

yǎng zhuó chái fēi bǎi lv̀ shū,
tiān guāng yún yǐng luàn qīu qú。
yī shēn yáo dòng wèi fáng jǐu,
liǎng yǎn chī hūn yóu shì shū。
táo lìng dàn zhī gūi yǒu jú,
féng xuān rěn tàn shí wú yú。
xián zhōng zī wèi jūn xīu yàn,
mén wài fēn fēn jī fù chē。
Processed in 0.111877 Second , 125 querys.