小园漫兴四首 其一

xiǎo yuán màn xīng sì shǒu qí yī

xiǎo yuán yǔ guò cǎo lí lí,
jì mò kúi líu yòu yī shí。
zài jǐu kè lái xián wèn zì,
cūi zū rén yī gèng yín shī。
yī bēi dàn zhōu xué sēng gōng,
sān chǐ gāo chuáng bì gǔi chūi。
bǎi sùi guāng yīn xíng lìu shí,
shì jiān hé xǔ fèng huáng chí。
Processed in 0.120307 Second , 125 querys.