舟行欲访三茅践许宗师鹤会之约

zhōu xíng yù fǎng sān máo jiàn xǔ zōng shī hè hùi zhī yuē

jiàn yǐn yán qī yuàn yǐ wéi,
xiǎo zhōu fú xiǎo fàn lián yī。
pú cóng lù lěng qì gū è,
mù mò yún shēn jiào zǐ gūi。
shān jìn sān máo biàn zhàng jī,
jǐu gū wǔ lǐ dài zāo lí。
chéng fēng jìng nǐ xún yōu zhú,
mò fù dāng nián hàn màn qī。
Processed in 0.135877 Second , 125 querys.