息寮王教授挽词二首 其一

xī liáo wáng jiào shòu wǎn cí èr shǒu qí yī

huáng hè shān qián shùi gǔ xiān,
bǎo cān yù rǔi shù zhū quán。
jǐu hān tuò jǐ lǎo gōng bù,
guān lěng wú zhān pín zhèng qián。
sì hǎi fēng āi fāng yǎng mǎng,
yī shēng qí lù jī zhūn zhān。
gōng jīn dé xiàng yáng zhōu sǐ,
kuàng fù xuán chē guò bā nián。
Processed in 0.114154 Second , 125 querys.