陪游宣慰游霅归赋

péi yóu xuān wèi yóu zhá gūi fù

yú wàng píng shān bì sì wéi,
bó gū tí chù jiàn chái fēi。
bái pín fēng qǐ yǔ chū xiē,
lv̀ yè chéng yīn chūn yòu gūi。
yě wài qiáo fū fēn bì dào,
xī biān ōu niǎo dú wàng jī。
shēn bēi bǎi fá rén fú zùi,
yī zhěn xī xuān yuè mǎn yī。
Processed in 0.113687 Second , 125 querys.