閒居即事

xián jū jí shì

chén wài jiāng cūn yě lǎo jiā,
qióng nián wù wù xiào pán guā。
sù qín héng xī yī zūn jǐu,
shā mào lóng tóu qī wǎn chá。
biān zhú zuò qiáo kàn yǐ dù,
zhǒng huā chéng wù tīng fēng yá。
xián zhōng zì yǒu jīng lún shì,
jì yǔ shí rén mò xiào huā。
Processed in 0.113516 Second , 125 querys.