次韵郭元德旅怀

cì yùn guō yuán dé lv̌ huái

xié cè zhī hé yòng,
yuán qín qiě zì kuān。
shì tú jīn gèng xiǎn,
kè zhěn yè piān hán。
fǔ yǎng súi shí yì,
lóng wū hé dào nán。
gōng míng dà huái mèng,
qīng jìng mò pín kàn。
Processed in 0.121064 Second , 125 querys.