次郭元德二首 其一

cì guō yuán dé èr shǒu qí yī

mǎ zhōu yān nì lv̌,
mèng mèi yì cháng hé。
qín gǔ zhī yīn shǎo,
náng kōng dé jù duō。
qī liáng lián wǒ lǎo,
kāng kǎi wèi shúi gē。
sān chǐ xiá zhōng jiàn,
shí shí zì zhuó mó。
Processed in 0.121477 Second , 125 querys.