次韵陈登父送春有感

cì yùn chén dēng fù sòng chūn yǒu gǎn

tóng gǔ gē cán fǎn jìu xī,
yuán lú jì mò bàn hāo lí。
yōu shí dùn jué chóu rú hǎi,
dùi kè hé néng zùi sì ní。
chūn qù chūn lái rén jiàn lǎo,
chéng nán chéng běi wàng yóu mí。
gǔ pí yī gài jīng qí mǎn,
hé rì chē shū hùn bó dī。
Processed in 0.125388 Second , 125 querys.