次韵朱子厚九月十一日见寄三首 其一

cì yùn zhū zǐ hòu jǐu yuè shí yī rì jiàn jì sān shǒu qí yī

sān zài gān gē gé shèng yóu,
jiāng shān yī jìu yù xiāng móu。
qióng yín qì bì méi tái gǔ,
yàn luò tīng shā cǎo mù qīu。
huà jiǎo piāo jiāng yóu běi gù,
bái yún fēi xìu rèn dōng ōu。
píng gāo wàng yuǎn xīn rú zùi,
fēng àn wū jīn xuě mǎn tóu。
Processed in 0.125784 Second , 125 querys.