次韵朱子厚九月十一日见寄三首 其三

cì yùn zhū zǐ hòu jǐu yuè shí yī rì jiàn jì sān shǒu qí sān

lěng yǔ qī fēng wàn mù fēi,
nián lái shì shì bù shèng bēi。
qīng shān bái shǔi xīn ān dào,
yún mèng lv̀ lín kúi fǔ shī。
qí jìu piāo líng jīn yǒu jī,
gān kūn fān fù zhèng yuán shúi。
bìn sī yī yè sān qiān zhàng,
shén yǐ wú shuāi rú cǐ shuāi。
Processed in 0.126591 Second , 125 querys.